Opracowania tematyczne

Czym jest strategia podatkowa?

e-petrol.pl
2021-12-08 / 12:28
Czym jest strategia podatkowa?

Zespół doradców z Kancelarii Cabaj Kotala przypomina, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów strategia podatkowa to dokument przyjęty przez zarząd spółki, która odnosi się do kwestii takich jak m.in.: świadomość spółki dotycząca ryzyk podatkowych, poziom akceptowalnego ryzyka podatkowego czy też raportowanie schematów podatkowych.

Świadomość spółki na temat istnienia ryzyk podatkowych – co należy rozumieć jako świadomość spółki co do zagrożeń podatkowych, jakie mogą pojawiać się w ramach działalności danej firmy lub wynikać z samego faktu działania w określonej branży; strategia ryzyka podatkowego powinna określać podejście organizacji do ograniczania ryzyka podatkowego poprzez minimalizację zagrożeń ze strony otoczenia podatkowego oraz wykorzystania szans, jakie daje prawo podatkowe.

Poziom akceptowanego w spółce ryzyka podatkowego – strategia podatkowa powinna opisywać gotowość przedsiębiorstwa do podjęcia ryzyka, w tym gotowość do uwzględniania pozycji podatkowych, które mogą zostać niezaakceptowane/podważone przez administrację skarbową.

Poziom zaangażowania zarządu spółki w proces podejmowania decyzji z zakresu planowania podatkowego.

Kwestię tzw. raportowania – rozumianą jako opis procesu przygotowywania i składania deklaracji podatkowych, ale również składania informacji podatkowych, przygotowywania dokumentacji cen transferowych oraz raportowania schematów podatkowych (MDR).

Strategia spółki w zakresie płatności zobowiązań podatkowych – zawierająca wyjaśnienie podejścia spółki do realizacji swoich zobowiązań podatkowych, w tym konsultowania bieżących kwestii podatkowych z podmiotami z grupy, zewnętrznymi doradcami, potwierdzania prawidłowości prowadzonych rozliczeń w interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego, wiążących informacjach stawkowych (WIS) etc.

Informacje o stosowanych przez spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie;

Informacje na temat transakcjach realizowanych z podmiotami powiązanymi, w szczególności tych których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje na temat planowanych działań restrukturyzacyjnych spółki.

Kto ma obowiązek sporządzić strategię podatkową za rok 2020?

Podatnicy, u których wartość przychodu uzyskana w 2020 r. przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym tego roku.

Do kiedy należy sporządzić strategię podatkową?

Zgodnie z art. 27c ust. 4 i 7 ustawy o CIT, podatnik jest zobowiązany do końca 2021 r.:

- zamieścić informację o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r., sporządzoną w języku polskim na swojej stronie internetowej lub na stronie internetowej podmiotu powiązanego;
- wskazać swojemu urzędowi skarbowemu adres strony internetowej, na której została opublikowana strategia podatkowa.

Sankcja za brak opublikowania strategii podatkowej

Za brak opublikowania strategii podatkowej nałożona zostanie na podatnika kara pieniężna w wysokości 250.000 zł.

Kancelaria Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe oferuje swoje wsparcie przy przygotowaniu strategii podatkowej za rok 2020

Przygotowanie strategii podatkowej powinno zostać poprzedzone następującymi czynnościami:

•    określeniem statusu spółki na gruncie przepisów prawa podatkowego (określenie statusu podatnika/płatnika w odniesieniu do każdego z podatków);
•    zapoznaniem się ze sposobem realizowania przez Spółkę w 2020 r. obowiązków podatkowych, zarówno związanych z deklarowaniem oraz uiszczaniem podatków, jak również w zakresie szeroko pojętych obowiązków informacyjnych względem organów podatkowych, w tym raportowania schematów podatkowych (MDR) etc.;
•    przeanalizowaniem procesu podejmowania przez Spółkę w 2020 r. decyzji w obszarze podatkowym przy uwzględnieniu modelu biznesowego działalności spółki;
•    ustaleniem kluczowych decyzji biznesowych, które zostały podjęte przez Spółkę w 2020 r., w tym związanych ze współpracą z podmiotami powiązanymi oraz działaniami restrukturyzacyjnymi, jeżeli takie miały miejsce.

Na bazie ustaleń w ramach powyższych kwestii doradcy przygotują projekt strategii podatkowej spółki, który po wprowadzeniu ewentualnych zmian będzie musiał końcowo uzyskać akceptację zarządu spółki.

Kancelaria Cabaj Kotala zwraca uwagę, że strategia musi być publikowana na stronie internetowej spółki – dlatego zdaniem doradców to ważne, aby sporządzić ją w umiejętny sposób, aby spełniała wszystkie ustawowe wymogi, ale jednocześnie jej publiczne ogłoszenie nie narażało spółki na inne negatywne konsekwencje niż podatkowe (np. ze strony konkurencji).
 
Opracowanie
Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 28
00-688 Warszawa
www.cabajkotala.com

Partnerzy Sekcji Prawnej

Kancelaria Prawna Ostrowski
Kancelaria Cabaj Kotala
Instytut Nafty i Gazu
Pytania do ekspertów