Elektromobilność

URE wyznaczył operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania

e-petrol.pl
2021-10-13 / 10:29
URE wyznaczył operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania

Urząd Regulacji Energetyki wyznaczył w sumie 29 operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawców usług ładowania.

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110, z późn. zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, wyznacza w drodze decyzji, do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, które dokonuje sprzedaży energii elektrycznej do największej liczby odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej na terenie gminy, w której ma pełnić funkcję operatora ogólnodostępnych stacji ładowania. W poszczególnych miastach funkcję tę powierzono różnym firmom m.in. PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż GZE, Enea Operator, Innogy Polska, Innogy Stoen Operator + PGE Dystrybucja. 

Z listą operatorów można się zapoznać na stronie www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/operatorzy-ogolnodostep/9283,Wykaz-przedsiebiorstw-energetycznych-wyznaczonych-do-pelnienia-funkcji-operatora.html