Opracowania tematyczne

System monitorowania i kontrolowania jakości paliw - zagadnienia ogólne

e-petrol.pl
2007-01-18 / 14:11

W dniu 1 stycznia 2007r. weszły w życie przepisy nowej ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2006r. Nr 169, poz. 1200 z późn. zm.). Obok ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2006r. Nr 169, poz. 1199 z późn. zm.) jest to jeden z najważniejszych aktów prawnych rangi ustawowej, regulujący tak istotną dziedzinę, jaką w ostatnich latach stało prawo paliwowe.

Przystępując do omówienia wskazanej ustawy, należy w pierwszej kolejności wskazać, iż określa ona przede wszystkim zasady organizacji i działania systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw przeznaczonych do stosowania w pojazdach, ciągnikach rolniczych, maszynach nieporuszających się po drogach; w instalacjach energetycznego spalania oraz statkach żeglugi śródlądowej; w wybranych flotach; przez rolników na własny użytek. Celem, jaki zamierza osiągnąć ustawodawca poprzez ustanowienie przepisów omawianej ustawy, jest przede wszystkim ograniczenie negatywnych skutków oddziaływania paliw na środowisko oraz zdrowie ludzi.
W powiązaniu z powyższą kwestią, omawiana ustawa kładzie duży nacisk na jakość paliw, stanowiąc w art. 3 ust. 1, iż paliwa transportowane, magazynowane, wprowadzane do obrotu oraz gromadzone w stacjach zakładowych powinny spełniać wymagania jakościowe określone dla danego paliwa, ze względu na ochronę środowiska, wpływ na zdrowie ludzi oraz prawidłową pracę silników zamontowanych w pojazdach, a także maszynach nieporuszających się po drogach. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż paliwami w rozumieniu omawianej ustawy są:

 • paliwa ciekłe;
 • biopaliwa ciekłe;
 • gaz skroplony (LPG);
 • sprężony gaz ziemny (CNG);
 • lekki olej opałowy;
 • ciężki olej opałowy oraz
 • olej do silników żeglugi śródlądowej.
Za paliwa ciekłe ustawa obecnie uważa benzyny silnikowe zawierające do 5% objętościowo bioetanolu lub do 15% objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego, stosowane w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym oraz olej napędowy zawierający do 5% objętościowo estrów metylowych kwasów tłuszczowych, stosowany w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym.

Gazem skroplonym LPG jest, zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 6) omawianej ustawy, mieszanina skroplonych gazów węglowodorowych, głównie propanu C3 i butanu C4, stosowana w pojazdach wyposażonych w silniki przystosowane do spalania tego paliwa.

Sprężony gaz ziemny CNG jest mieszaniną sprężonych gazów węglowodorowych, głównie metanu C1, stosowaną w pojazdach wyposażonych w silniki przystosowane do spalania tego paliwa.

Ponadto, lekki olej opałowy to olej stosowany do celów opałowych w instalacjach energetycznego spalania paliw, oznaczony kodami CN 2710 19 45 oraz 2710 19 49; ciężki olej opałowy jest olejem opałowym stosowanym do celów opałowych w instalacjach energetycznego spalania paliw, oznaczonym kodami CN 2710 19 51, 2710 19 55, 2710 19 61, 2710 19 53, 2710 19 65 oraz 2710 19 69, natomiast olej do silników statków żeglugi śródlądowej to paliwo żeglugowe stosowane w statkach żeglugi śródlądowej.

Wyjaśnienia wymaga również na czym - według przepisów ustawowych - polegają czynności  transportowania, magazynowania, gromadzenia i wprowadzania do obrotu paliw. Otóż, pierwsza z wymienionych czynności polega na przewożeniu paliwa przeznaczonego do magazynowania, wprowadzania do obrotu oraz gromadzenia w stacji zakładowej - zespole urządzeń należących do przedsiębiorcy, służących do zaopatrywania w paliwa pojazdów, ciągników rolniczych, maszyn nieporuszających się po drogach, a także wybranych flot, przez niego używanych, przy czym za maszyny nieporuszające się po drogach uważane są wszystkie maszyny jezdne, przewoźne wyposażenie przemysłowe lub robocze albo inne urządzenia wymagające do przemieszczenia się odrębnego środka transportu, a wybraną flotę stanowi grupa co najmniej 10 pojazdów, ciągników rolniczych lub maszyn, o jakich mowa powyżej albo grupa lokomotyw lub statków wyposażonych w silniki przystosowane do spalania biopaliwa ciekłego, będąca własnością lub użytkowana przez osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Z kolei, magazynowanie to taki rodzaj działalności gospodarczej, który polega na przechowywaniu paliwa przeznaczonego do wprowadzenia do obrotu - z reguły ta ostatnia czynność polega na sprzedaży lub innej formie zbycia paliw, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Natomiast gromadzenie paliw wiąże się z przechowywaniem paliw nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu.

Wymagania jakościowe dla paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, LPG, CNG oraz olejów zostaną określone w drodze rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki (obecnie, projekty tych rozporządzeń znajdują się w fazie uzgodnień międzyresortowych). Należy przy tym zaznaczyć, iż zgodnie z brzmieniem przepisu art. 7 omawianej ustawy, istnieje zakaz transportowania, magazynowania, gromadzenia w stacjach zakładowych i wprowadzania do obrotu paliw wszystkich wyżej wymienionych rodzajów, jeśli nie spełniają one wymagań jakościowych określonych przepisami powyższych rozporządzeń.

Ponadto, przedsiębiorcy (ustawa wyraźnie wskazuje, iż jest to przedsiębiorca rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej - Dz.U. z 2004r. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm. - wykonujący działalność w zakresie wytwarzania, transportowania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu paliw) wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biopaliw ciekłych przeznaczonych do stosowania w wybranej flocie są obowiązani:

 • nie wprowadzać takich biopaliw ciekłych do obrotu poza wybraną flotą;
 • zapewnić zgodność takich biopaliw ciekłych z wymaganiami jakościowymi, ustalonymi w odrębnych przepisach, o jakich była mowa powyżej;
 • oznakować zbiorniki, w których magazynowane będą biopaliwa ciekłe przeznaczone do stosowania w wybranych flotach, w sposób odróżniający je od zbiorników przeznaczonych do paliw ciekłych, a także biopaliw ciekłych dopuszczonych do wprowadzenia do obrotu, oraz umożliwiający identyfikację rodzaju biopaliwa ciekłego i udziałów objętościowych, wyrażonych w procentach, biokomponentów zawartych w tym biopaliwie.
Zgodnie z art. 9 omawianej ustawy, stosowanie w wybranych flotach biopaliw ciekłych, spełniających wymagania jakościowe, podlega obowiązkowemu zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przy czym zgłoszenie to winno być dokonane jeszcze przed planowanym terminem stosowania biopaliw ciekłych. Należy zaznaczyć w tym miejscu, iż Prezesowi UOKiK, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania powyższego zgłoszenia, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego zgłoszenia. Jeżeli sprzeciw nie zostanie zgłoszony w przepisanym terminie, biopaliwa ciekłe objęte zgłoszeniem mogą być stosowane. Powyższe zgłoszenie powinno zawierać:

 • nazwę, adres oraz siedzibę właściciela lub użytkownika wybranej floty;
 • dane dotyczące rodzaju i wielkości wybranej floty;
 • informacje o miejscach zaopatrywania się wybranej floty w biopaliwo ciekłe;
 • informacje o przedsiębiorcach wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biopaliw ciekłych przeznaczonych do stosowania w wybranej flocie.
Ponadto, do zgłoszenia należy załączyć oświadczenie o następującej treści:

„Oświadczam, że:

 • 1) dane zawarte w zgłoszeniu są kompletne i zgodne z prawdą;
 • 2) nie będę wprowadzał stosowanych biopaliw ciekłych do obrotu;
 • 3) znane mi są wymagania jakościowe dla biopaliw ciekłych, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2006r. Nr 169, poz. 1200) i będę ich przestrzegał;
 • 4) oznakuję dystrybutor, zaopatrujący wybraną flotę w biopaliwo ciekłe, w sposób umożliwiający identyfikację rodzaju biopaliwa ciekłego i udziałów objętościowych, wyrażonych w procentach, biokomponentów zawartych w tym biopaliwie oraz odróżnienie tych biopaliw od biopaliw dopuszczonych do wprowadzenia do obrotu".
Powyższe oświadczenie winno także zawierać oznaczenie miejsca i daty złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania właściciela lub użytkownika wybranej floty.

Do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biopaliw ciekłych przeznaczonych do stosowania w wybranej flocie o treści:


„Oświadczam, że:

 • 1) biopaliwa ciekłe przeznaczone do stosowania w wybranej flocie nie będą wprowadzane do obrotu poza tą flotą;
 • 2) znane mi są wymagania jakościowe dla biopaliw ciekłych, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2006r. Nr 169, poz. 1200) i będę ich przestrzegał;
 • 3) biopaliwa ciekłe przeznaczone do stosowania w wybranej flocie magazynowane będą w zbiornikach oznakowanych w sposób odróżniający je od zbiorników dla paliw ciekłych, a także biopaliw ciekłych dopuszczonych do wprowadzania do obrotu, oraz umożliwiający identyfikacje rodzaju biopaliwa ciekłego i udziałów objętościowych, wyrażonych w procentach, biokomponentów zawartych w tym biopaliwie".
Powyższe oświadczenie musi zawierać także nazwę, adres oraz siedzibę przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą we wskazanym zakresie, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia, a także podpis osoby uprawnionej do reprezentowania tego przedsiębiorcy.

            Każdy właściciel lub użytkownik wybranej floty ma obowiązek informować Prezesa UOKiK o każdej zmianie danych, zawartych w powyższym zgłoszeniu, w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych.


Oprac.: M. Skórkowska

Partnerzy Sekcji Prawnej

Kancelaria Prawna Ostrowski
Kancelaria Cabaj Kotala
SGS
--