Opracowania tematyczne

Budowa i użytkowanie stacji paliw a ochrona środowiska

e-petrol.pl
2015-04-02 / 14:15
Budowa i użytkowanie stacji paliw a ochrona środowiska

Postęp techniczny, a także zwiększenie potrzeb ogółu społeczeństwa doprowadziły do sytuacji, kiedy stacje paliw, prócz docelowej funkcji jaką pełnią czyli sprzedaży paliw, zaspakajają szereg innych potrzeb konsumenckich.

Najczęściej zaopatrzone są w punkty usługowo - gastronomiczne, dzięki czemu można przy jednej wizycie zrobić zakupy, zjeść posiłek, umyć samochód czy dokonać drobnych usług serwisowych. 

Prowadzenie działalności w postaci sprzedaży paliwa na stacji paliw, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś. a także w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) - dalej u.s.d.g., bez wątpienia związane jest z korzystaniem ze środowiska naturalnego, a przedstawione powyżej rozszerzenie jej zakresu usług i oferowanych produktów, łączy się ze zwiększonym negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Zatem w tym kontekście, zarówno na etapie budowy czy uruchamiania, jak i eksploatacji stacji, aby zapobiec nadmiernej ingerencji i degradacji przyrody przedsiębiorcy powinni spełniać szereg wymogów prawnych i realizować obowiązki związane z ochroną środowiska. 

Idąc dalej, jednym z ciążących na przedsiębiorcy obowiązków (w dużym uproszczeniu), jest zapewnienie funkcjonowania stacji paliw w sposób bezpieczny nie tylko dla środowiska, ale również dla zdrowia i życia ludzkiego. Ponadto powinien on posiadać wszelkie wymagane prawem pozwolenia i umowy dotyczące korzystania ze środowiska. Do jego obowiązków zaliczyć należy również nadzór nad funkcjonowaniem wszystkich zamontowanych na stacji urządzeń mających na celu ochronę środowiska. Powinien on również zadbać o to, aby wszyscy pracownicy zapoznali się i przestrzegali regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska. Ostatecznie przedsiębiorca powinien prowadzić i gromadzić wszelką dokumentację związaną z ochroną środowiska a w przypadku kontroli odpowiednich organów, umożliwić im wykonanie wszelkich czynności sprawdzających oraz stosować się do wydanych zarządzeń i poleceń. Niejako na marginesie pragnę przypomnieć, iż nawet w przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi daną stację na podstawie umowy franszyzy, czyli wykorzystuje logo oraz know-how innego przedsiębiorcy, to i tak nie jest zwolniony od przestrzegania przepisów ochrony środowiska. 

Aby zobrazować jak bardzo stacja paliw oddziałuje na środowisko, poniżej enumeratywnie przedstawiam pola tejże ingerencji. W pierwszej kolejności należy wskazać tu fakt wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Ten proces zachodzi w szczególności podczas wpompowywania i wypompowywania paliwa do podziemnych zbiorników, jak również w trakcie tankowania paliwa do zbiorników pojazdów, korzystania przez klientów stacji z niektórych rodzajów myjni, a także ogrzewania pomieszczeń stacji przy pomocy kotłów opalanych węglem, drewnem, olejem opałowym bądź gazem. Nie można też zapominać, że na terenie stacji przemieszczają się pojazdy, które również emitują zanieczyszczenia do powietrza, chociażby w postaci spalin (cysterny, samochody klientów, pojazdy czyszczące). Idąc dalej, stacje paliw nawet przy zastosowaniu dużej ilości zabezpieczeń a także monitoringu, mogą powodować potencjalne zagrożenie pożarem na dużą skalę. 

Ponadto bezpośrednim skutkiem dla środowiska, jakie niesie za sobą prowadzenie stacji paliw, jest wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, ewentualnie do systemu kanalizacji. Tu w szczególności należy zwrócić uwagę na „brudne” wody opadowe i roztopowe, które powstają na skutek zmieszania się wody deszczowej lub rozpuszczonego śniegu bądź lodu z zanieczyszczeniami znajdującymi się na terenie stacji. Przy czym wprowadzanie ścieków do wód i gleb jest jednym z kilku wymienionych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), co związane jest ze szczególnym korzystaniem z wód wykraczającym poza korzystanie powszechne lub zwykłe, co oznacza, że wymagane jest posiadanie pozwolenia wodnoprawnego.

Nie można też zapominać, że funkcjonowanie stacji paliw powoduje wzmożoną produkcję odpadów. Wyróżnić tu można odpady niebezpieczne, technologiczne, oraz odpady wyrzucane przez klientów stacji. Ponadto stacje paliw przyczyniają się do wzmożonej emisji hałasu chociażby poprzez działanie odkurzacza przemysłowego, myjni, czy urządzeń pomiarowych. Ostatecznie nie można zapominać, iż działanie stacji paliw skutkuje emisją nieprzyjemnych zapachów, narusza walory krajobrazu, a także w niektórych wypadkach wywołuje niepokój wśród mieszkańców lub innych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w jej okolicach. 

Stąd, należyte przestrzeganie środowiska przez właścicieli stacji paliw, powinno stać się ich priorytetem.
Opracowanie:

Redakcja – CWW S. Cetera, M. Węgrzyn – Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów spółka komandytowa

Partnerzy Sekcji Prawnej

Kancelaria Prawna Ostrowski
Kancelaria Cabaj Kotala
SGS
--